Vol 4 (September 25, 2021): Annals of Esophagus

Consensus 
2021 NCC/CATS/CSTCVS/STM expert consensus on perioperative immunotherapy for esophageal cancer
Xiaozheng Kang, Jianjun Qin, Ruixiang Zhang, Zhen Wang, Qingfeng Zheng, Yong Li, Jianping Xu, Jing Huang, Xin Wang, Zhouguang Hui, Liyan Xue, Yousheng Mao, Yin Li, Jie He, Chun Chen, Haiquan Chen, Ke-Neng Chen, Long-Qi Chen, Maoyong Fu, Junke Fu, Qing Geng, Taiqian Gong, Shiping Guo, Yongtao Han, Yi He, Jian Hu, Hongjing Jiang, Jie Jiang, Yuequan Jiang, Mingqiang Kang, Jianqun Ma, Shaohua Ma, Yongde Liao, Hecheng Li, Shanqing Li, Zhigang Li, Shuoyan Liu, Yang Liu, Guibin Qiao, Lijie Tan, Hui Tian, Gaofeng Zhao, Jun Zhao, Shiying Zheng, Yongan Zhou, Magnus Nilsson, Francisco Schlottmann, Riccardo Rosati, Cascinu Stefano, Philip Wai-yan Chiu, Neil B. Newman, Noriyuki Hirahara, Dae Joon Kim, Rutika Mehta, Kimberly L. Johung, Michael Cecchini, Shane Lloyd, Kenneth Meredith
Annals of Esophagus  
2021;
4:
33  
Review Article 
Surgery versus active surveillance in clinical complete response
Giye Choe, Daniela Molena
Annals of Esophagus  
2021;
4:
31  
Review Article 
Endoscopic management of patients with esophageal stricture in the oncology practice: a narrative review
Tomonori Yano, Hironori Sunakawa, Keiichiro Nakajo, Tomohiro Kadota, Yusuke Yoda
Annals of Esophagus  
2021;
4:
30  
Review Article 
Novel endoscopic therapies in Barrett’s esophagus: narrative review
Gaia Pellegatta, Arianna Dal Buono, Alessandro Repici
Annals of Esophagus  
2021;
4:
29  
Review Article 
Future directions—minimally invasive approaches to esophageal resection: a narrative review
Sarah Yousef, James D. Luketich, Inderpal S. Sarkaria
Annals of Esophagus  
2021;
4:
28  
Review Article 
Endoscopic treatments for early gastroesophageal lesions
Sachin Srinivasan, Nour Hamade, Fabian Emura, Prateek Sharma
Annals of Esophagus  
2021;
4:
27  
Original Article 
Personalized surgical management of esophagogastric junction cancers: retrospective cohort study at a Canadian institution
Anitha Kammili, Jose L. Ramirez-GarciaLuna, Carmen L. Mueller, Jonathan Spicer, Lorenzo E. Ferri, Jonathan Cools-Lartigue
Annals of Esophagus  
2021;
4:
24  
Original Article 
Pepsin as a biomarker for self-diagnosing reflux associated symptoms in UK and USA individuals
Katie H. A. Boulton, Jeanine Fisher, Andrew D. Woodcock, Peter W. Dettmar
Annals of Esophagus  
2021;
4:
23